KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

GİRİŞ 

MADDE-1 

1.1 İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Kulissco Bilgi  Teknolojileri A.Ş. (‘‘Kuliss.co’’) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve  Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi  üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden  yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.  Koşulların size uygun olmaması halinde Web Sitesi’nin ve sunulan hizmetlerin  kullanılmaması gerekmektedir.  

1.2 Kuliss.co aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya  mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla  tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Kuliss.co, herhangi bir  değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi  ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil  bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme,  Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya  hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. 

TANIMLAR 

MADDE-2  

İşbu Sözleşme metni içerisinde; 

2.1 “ Kuliss.co” Kulissco Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ni 

2.2 “Web Sitesi” https://kuliss.co internet sitesini  

2.3 “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın  almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,  

2.4 “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet Sözleşmesi ile  Kulissco Bilgi Teknolojileri A.Ş ‘ye bağlı ve Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden  işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan kişi, 

2.5 ‘‘Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den hizmet  almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebi, 

2.6 “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.7 “Rezervasyon Sistemi” Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi  oluştururken talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saatte kendisine Kulissco tarafından  seçilen Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi, 

2.8 “Online Ödeme Sistemi” hizmet alanın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin  ve güzellik uzmanının Kuliss.co’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Kuliss.co veya Kuliss.co ‘nun iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu  sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar  tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle hizmet alandan  tahsilini sağlayan sistemi, 

2.9 “Sözleşme” işbu kullanıcı sözleşmesini, 

2.10 “Mücbir Sebep” tarafların sözleşmeden kaynaklanan borçlarını zamanında yerine  getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan  olayları; 

2.11 “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan  Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında  Yönetmelik’i, 

2.12 “Kanun” 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun’u ifade eder. 

KULİSS.CO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 

MADDE-3  

3.1 Kuliss.co, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet,  ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu  Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. 

3.2 Kuliss.co yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya  sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Kuliss.co aracı hizmet sağlayıcıdır  ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan  içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir  faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI 

MADDE-4 

4.1 En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme  koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak  bir Hizmet Talebi oluşturabilir. 

4.2 İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul  etmiş sayılırlar.  

REZERVASYON SİSTEMİ 

MADDE-5 

5.1 Kuliss.co, hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart  bir tarife üzerinden tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon  sistemi sağlar. 

5.2 Hizmetlerde, Hizmet Alan ilgili ödemeyi yaparak Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan,  ödemenin hizmetin ifasından önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 

5.3 Hizmet alan hizmet başlangıcından 2 saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini  Kuliss.co web sitesinden ya da Kulissco whatsapp müşteri hattı ile iletişime geçerek ücretsiz  olarak değiştirebilir. 

5.4 Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler, sadece Web Sitesi üzerinden veya  Kulissco whatsapp müşteri hattı üzerinden yapılabilir.  

ÖDEME 

MADDE-6 

6.1 Hizmet Alanlar aldıkları hizmete ilişkin bedelini, hizmetin ifası öncesinde aracılık  faaliyetini yürüten Kulissco.co ‘nun anlaşmalı olduğu Online Ödeme Sistemi ile banka  kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında  online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde  bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464  sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine  göre işlem yapılır. 

6.2 Online Ödeme Sistemi’ne Kuliss.co’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu  hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Kuliss.co’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve  sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

6.3 Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi  gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili  Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer  belgeler Kulissco’nun pazar yeri olmasından mütevellit, Kuliss.co’dan talep edilemeyecek  olup Kuliss.co, yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif  verme ücreti veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür. 

6.4 Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları  durumlarda Kuliss.co, Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi  yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Kuliss.co’nun  Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya  kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali  halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme  ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır. 

6.5 Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Kuliss.co yalnızca  ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle  yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm  bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir  şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir. 

6.6 İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet  Veren, Kuliss.co’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet  Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Kuliss.co’yu temsilci olarak  atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla  Kuliss.co’ya yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu  maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan  iptal edilmesi halinde Kuliss.co, kullanıcı sözleşmesini ve Hizmet Veren’in hizmet  sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 

HİZMET SORUMLULUĞU 

MADDE-7 

7.1 Kuliss.co Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki icap, kabul ve ödeme aşamalarında  sadece aracı konumunda olup herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kuliss.co,  Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde,  Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını  ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında  gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. 

7.2 Web sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk  Hizmet Verenlere aittir. Kuliss.co’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

7.3 Kuliss.co, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma  performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Kuliss.co  Hizmet Veren’lerin deneyimi, uzmanlık alanları vb hakkında Hizmet Alan’a bilgi verebilir  ancak söz konusu durum, Kuliss.co’nun vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına  gelmemektedir. 

7.4 Kuliss.co Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet  Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3.  kişilere vereceği zararlardan Kuliss.co’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

7.5 Kuliss.co, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre  sisteme kayıtlı Güzellik uzmanları arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren  profillerini yönlendirir. Kuliss.co yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen  Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir. 

7.6 Kuliss.co Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin  olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet  kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin  beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.  Kuliss.co Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet  Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet  Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Kuliss.co tarafından  doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını  belirlemez. 

7.7 Kuliss.co, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı  hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir.  Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri  herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Kuliss.co’ya  yönelmesi halinde, Kuliss.co, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve  avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Kuliss.co’daki hak ve alacaklarından  takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır. 

7.8 Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan  (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması,  Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın  rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması  vb.) dolayı Kuliss.co’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kuliss.co.söz  konusu durumların oluşmaması için gayret gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya  zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat  ödemeyecektir.

7.9 Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu  Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Kuliss.co’nun hiçbir sorumluluğu  bulunmaz. 

7.10 Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü  izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup,  aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.  Kuliss.co’nun ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan  sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir. 

7.11 Kuliss.co sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi  kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile  paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek  sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet  Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için  kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına  muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f)  maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve  sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir. 

7.12 Hizmet Alan bilgileri Kuliss.co tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması için  paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır.  Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı  hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması,  üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında  ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. 

7.13 Kuliss.co ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c)  danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik (g) işçi- işveren ilişkisi  bulunmamaktadır. 

HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE-8 

8.1 Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari,  hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir. 

8.2 Hizmet Alan, Sistemi’nde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Veren’e verilen  hizmetler için öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder. 

8.3 Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak  Kuliss.co’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, Kuliss.co’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir 

fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime  geçmeyecektir. 

8.4 Hizmet Alan, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden  paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Kuliss.co’yu bilgilendirmeyi kabul  eder. 

8.5 Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak  kaydıyla, Kuliss.co’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem  işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu  sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Kuliss.co sorumlu değildir. 

8.6 Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergi, kesinti vb yasal  yükümlülüklerden, Kuliss.co.’nun gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere  sorumludur. 

KULİSS.CO’YA VERİLEN YETKİLER  

MADDE-9 

9.1 Kuliss.co sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.  Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Kuliss.co’ya herhangi bir kullanım  ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Kuliss.co’dan sistemin durdurulması veya  askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. 

9.2 Kuliss.co veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve  Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma  imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle  Kuliss.co’nun Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır 

9.3 Kuliss.co veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında  Hizmet Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit  yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir. 

9.4 Kuliss.co Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir.  Kuliss.co söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler  içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya  bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz  paylaşabilir. Bu işlemler Kuliss.co’nun gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil  etmez. 

9.5 Kuliss.co, Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta  veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak 

istememesi halinde [info@kuliss.co] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine  ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir. 

9.6 Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde  Kuliss.co, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına  istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Kuliss.co kendi takdirinde olmak  üzere işlem yapar. 

9.7 Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Kuliss.co tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların  görebileceği şekilde yayınlanır. Kuliss.co’nun, söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya  da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Kuliss.co, önceden haber vererek veya  vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak  değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. 

9.8 Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Kuliss.co dilediği zaman kendi  inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki  Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. 

9.9 Kuliss.co’nun, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma  hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya  sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik  gösterebilir. 

9.10 Kuliss.co, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer  bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir. 

9.11 Hizmet alan veya hizmet Veren’in işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde  ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web  Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. 

KULLANICILARLA İLİŞKİLER VE İŞLEMLER  

MADDE-10 

10.1Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. 

10.2 Kullanıcılar birbiriyle ya da Kuliss.co çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir  grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren,  taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan,  tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar  sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona  erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

10.3Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin  görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir  soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Kuliss.co elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep  üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır. 

10.4 Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya  sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası,  ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz. 

WEB SİTESİ İÇERİĞİ 

MADDE-11 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde; 

11.1 Kuliss.co Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya  da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar  sağlayacağını taahhüt etmez ve 

11.2 Kuliss.co, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da  bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. 

CAYMA HAKKI  

MADDE-12 

12.1Hizmet Alan, randevusunu en geç hizmetin verileceği günden 2 gün önce Kuliss.co’ya  ulaşarak iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda ücret Kullanıcı’ya iade edilecektir. Aksi halde Kullanıcı, Kuliss.co’dan herhangi bir ad altında hiçbir bedel iadesi talep  edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kuliss.co. bankadan / finans kuruluşundan  kaynaklanan sorun ve gecikmelerden sorumlu değildir. 

12.2Sözleşme kapsamında temin edilecek hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin  “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen; 

15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına  başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” niteliğinde olduğundan, Kullanıcı’nın madde 13.1  kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır. 

12.3 Hizmet Alan Kullanıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi  bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi  yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde 

Kullanıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Kuliss.co’ya 3 gün içerisinde bildirmesi ve  Hizmete Aracılık Eden’in de kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı  bulunmaktadır 

SORUMLULUK SINIRLAMALARI 

MADDE-13 

13.1Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Kuliss.co Web  Sitesi’nin kullanımı ile ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin  sorumlu değildir. 

13.2 Kuliss.co, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir  veri kaybından sorumlu değildir. 

13.3 Kuliss.co, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar  ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı  bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde  doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

13.4Kuliss.co 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan,  bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan  veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği  hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet  karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan  sorumluluk kabul etmez

TELİF HAKKI POLİTİKASI 

MADDE-14 

14.1 Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Kuliss.co, Web  Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html  kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir  şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm  materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi  veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel  amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve  portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya  internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

10 

14.2Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı  Kuliss.co’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan  yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. 

14.3Kuliss.co’ya iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Kuliss.co’ya aittir. Kuliss.co, söz  konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak  hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Kuliss.co,kullanım şartları, gizlilik  prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan  bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını  saklı tutar

WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK 

MADDE-15 

15.1Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif , bloglar,  paylaşımlar veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten  tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Kuliss.co, (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi  bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi  üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu  veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. 

15.2 Web Sitesi, Kuliss.co kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya  referans içerebilir. Kuliss.co, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan  sorumlu değildir. 

15.3Kuliss.co, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden  kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm,  sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: 

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi,  diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; 
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; 
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi  içeren; 
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; 
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız  rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik  eden; 
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya  korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları  verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin  telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

11 

 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir  erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); 
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18  yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; 
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya  bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici  bilgiler sağlayan; 
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; 
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi  ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; 
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, 
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, 
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve 
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden. 

HİZMET ALAN’LARIN TÜKETİCİ SIFATIYLA HAKLARI 

MADDE-16 

16.1Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır. 

16.2Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve  ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin  değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.  Böyle bir durumda, Kuliss.co Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem  heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir. 

16.3 Kuliss.co’nun sunmuş olduğu Kuliss.co Garantisi koşulları saklıdır. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME 

MADDE-17 

17.1İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

17.2 Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce  kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların  çözümü için İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili  olduğunu kabul ve beyan ederler.

12 

BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

MADDE-18 

18.1Kuliss.co sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en  az üç (3) yıl boyunca saklanır. 

18.2 Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Kuliss.co ‘nun ticari defter ve  kayıtları ile Kuliss.co sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı  HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

18.3 Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses  kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları  HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir. 

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ 

MADDE-19 

19.1Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak  durumlarda, kullanıcılar Kuliss.co’nun ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı  karşılamakla sorumludur. Kuliss.co Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu  Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı  olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer  yaptırımları uygulayabilir. 

19.2Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi  anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. 

MÜCBİR SEBEP 

MADDE-20 

Mücbir sebepler, Taraflardan birisinin kontrolü dışında gelişen ve Sözleşmeden doğan  yükümlülüklerini yerine getirmesine mani olan olaylardır. Mücbir sebep hali süresince edim ifa  edilemez.  

YÜRÜRLÜK 

MADDE-21 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Kuliss.co tarafından  yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

13