KİŞİSEL VERİLERİNİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca(“Kanun”) , kişisel verileriniz; Kulissco Bilgi Teknolojileri A.Ş. (‘‘Kuliss.co’’)tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Verisi :  Adı- Soyadı, 

İletişim Verisi : Telefon No, Adres, mail adresi

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

 

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

 

 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 

 

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Amaçlar doğrultusunda; yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz fiziki ve elektronik ortamda toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması sebeplerine dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ….www.kuliss.co…. adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.